Vyberte stránku

Dne 1. června 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 37/2001 Sb., o evidenci skutečných majitelů. K tomuto dni tak mají povinné osoby povinnost podat návrh na zápis skutečného majitele do evidence skutečných majitelů. Důsledky nesplnění této povinnosti jsou celkem závažné, a to zejména pro obchodní korporace. V případě, že není skutečný vlastník zapsán v evidenci skutečných majitelů, dojde ze zákona k pozastavení hlasovacích práv skutečného majitele na valné hromadě a zákazu společnosti vydat skutečnému majiteli podíl na zisku či jiný prospěch, který mu plyne ze společnosti.

Pro naše zákazníky nabízíme možnost tuto povinnost zajistit našimi silami. Všem ostatní zasíláme alespoň odkaz na Příručku evidování skutečných majitelů.

Pro shrnutí, na koho se povinnost vztahuje.

Podle nové úpravy platí, že povinnost podat návrh na zápis skutečného majitele mají všechny právnické osoby, které mají svého skutečného majitele nebo svěřenského správce. Skutečným majitelem je fyzická osoba, která:

  • má právo přímo nebo nepřímo na více než 25 % příjmů či prospěchu dané společnosti; nebo
  • její podíl na společnosti významně převyšuje podíly ostatních společníků, zejména pokud takový podíl přesahuje 25 %.

V praxi se tak bude jednat o všechny obchodní korporace, svěřenské fondy, zapsané spolky, fundace či nadace, na které se nebude vztahovat režim automatického průpisu údajů.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat